โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา ครบรอบ 37 ปี

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2554 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-------------------------------------------------

กำหนดการ 

เวลา 09.30 น.         ลงทะเบียน                              

                          - ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ห้อง มน.1-511

เวลา 10.00 น.         พระสงฆ์ปาฐกถาธรรมและสัมโมทนียกถา

          เวลา 10.30 น.        พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทาน

          เวลา 11.00 น.        พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

          เวลา 11.30 น.        แขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน

          เวลา 13.00 น.         เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “37 ปีทิศทางภาควิชาปรัชญาและศาสนา อดีต

                                             ปัจจุบันและอนาคต” โดยคณาจารย์อาวุโส ดังนี้

                                    1. อาจารย์สิงห์ทอง  พรนิคม                2. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  คำดี

                                    3. รองศาสตราจารย์สุเชาวน์  พลอยชุม    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.นิพาดา  เทวกุล

                                    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ  อินทองปาน

                                    ดำเนินรายการเสวนา  โดย อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 
     
   
 
   
 
   
 
    
 
   
 
   
 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion