ยกย่อง พุทธทาส ฉลองชาตกาล 100 ปี (2549)
ยูเนสโก ประกาศเชิดชู พร้อม "ฟรอยด์-โมสาร์ต"
ยูเนสโก ยกย่องท่าน พุทธทาสภิกขุก บุคคลสำคัญของโลก ระบุเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันธิธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่าจากการประชุมสมัยสามัญองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาการยกย่องเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ หรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขององฃ์การยูเนสโก ประจำปี 2549-2550 โดยที่ประชุมได้มติให้ยกย่องท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลกและจะร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบชาตกาล 100 ปี ของท่านพุทธทาสภิกขุ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านพุทธทาส โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลที่ได้รับการประกาศยกย่องมาแล้ว 17 คน “นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีชื่นชมของชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวพุทธเพราะท่านพุทธทาส เป็นพระภิกษุที่ให้หลักธรรมคำสอนที่มีคณค่าอย่างสูงและท่านได้ปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตของท่าน จนเป็นที่รู้จักนับถือของคนไทยทั้งประเทศและยังขยายไปทั่วโลก” นายจาตุรนต์กล่าว และว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการเฉลิมฉลอง โดยจะเน้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม การศึกษาและโดยเฉพาะการเผยแผ่หลักธรรมของท่านพุทธทาสที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนารัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวว่า การเสนอชื่อท่านพุทธทาสภิกขุครั้งนี้ทางมูลนิธิเสถียรโกเศศ นาคะประทีป ได้เสนอเรื่องมายัง ศธ.ตั้งแต่ปลายปี 2547 จากนั้นมีการเสนอชื่อไปยังยูเนสโก ช่วงต้นปี 2548 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของยูเนสโกจะพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการยกย่องต้องมีผลงานที่เป็นแบบอย่างอันดีเลิศ ทีแสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรมตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ และในขั้นตอนการพิจารณายูเนสโก จะตั้งคณะกรรมการระหว่างสาขาขึ้นมาเพื่อพิจารณาในขั้นต้นและนำเสนอกรรมการบริหารของยูเนสโกเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 2 ครั้งก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกอนุมัติในขั้นสุดท้าย การเสนอท่านพุทธทาสเพราะพิจารณาเห็นว่าท่านได้อุทิศตนแทบตลอดชีวิตของท่านเพื่อสั่งสอนธรรมะ เพราะมีกุศลเจตนาให้สังคมไทย และสังคมโลกประยุกต์หลักธรรมไปใช้ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคมเพื่อผดุงไว้ซึ่งสันติธรรม ยุติธรรม และให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนนอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลารามให้เป็นสวนป่าแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งพระและฆราวาส” นายจาตุรนตกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้มีจำนวน 63 คน/รายการมีบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตไปแล้วและได้รับการยกย่อง อาทิ ซิกมันด์ ฟรอยด์(sigmund Freud) บิดาแห่งจิตวิทยาของโลกชาวออสเตรียผู้คิดค้นทฤษฎีของฟรอยด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ว่าการเก็บกดอารมณ์ทางเพศในวัยเด็กจะส่งผลต่อความผิดปกติทางจิตใจของมนุษย์เมื่อเติบโตขึ้น อมาดิอุสโมสาร์ต(Amadeus Mozart) นักดนตรีชื่อดังของโลกชาวออสเตรีย
สำหรับประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุ หรือพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม  พระธรรมโกศาจารย์ มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 ณ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีมรณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 เวลา 11.20 น. บิดาชื่อเซี้ยง มารดาชื่อเคลื่อน เป็นคนเชื้อสายจีน มีพี่น้องสองคน เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องออกมาค้าขายแทนบิดาที่เสียชีวิต พออายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระ ที่วัดโพธาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับฉายาว่า อินทปัญโญ แปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ ท่านพุทธทาสได้ตั้งสถานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 ที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มข้นและใฝ่หาความรู้ทางธรรมะตลอดเวลา ไม่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยังศึกษาศาสนาอื่นด้วย ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อนามว่า “พุทธทาส”
สำหรับสิ่งที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งปณิธานในชีวิตมี 3 เรื่องคือ
1. ต้องการให้พุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ได้เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งในศาสนา
2. ทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
3. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาจากวัตถุนิยม
ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการยอมรับจากวงการสงฆ์และวงการศึกษาไทยและวงการศึกษาธรรมะของโลกโดยหนังสือของท่านกว่า 140 เล่ม ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 15 เล่ม ฝรั่งเศส 8 เล่ม นอกจากนี้ ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่มา : http://www.surat1.go.th/~buddhadasa/pdffile/puttas.pdf


สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิด"สืบสานพุทธทาส" แนะศึกษา-รับคำสอน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาในการเปิดงานมหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุเพื่อร่วมฉลองในโอกาสชาตกาล 100 ปี ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งสิ่งที่พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ประพฤติปฏิบัติที่เป็นแนวทางคำสอนคงไม่สามารถนำมาประมวลกล่าวได้ทั้งหมด จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติตามนัยยะของชาวพุทธในการน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ เพื่อให้เกิดความงดงามในจิตใจ และเป็นแนวทางไปสู่ความสงบ ไม่ใช่นำมาวิพากษ์วิจารณ์อันจะนำไปสู่ความลุ่มร้อนมัวหมองแห่งจิต

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ยกย่องท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งนับว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกของโลกที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติของท่านนั้น ทาง ศธ.สามารถทำได้ด้วยการ "สร้างเด็กให้ถูกต้อง" โดยการปฏิบัติตามปณิธาน 3 ข้อ คือ 1.การเข้าใจถึงศาสนาของตน 2.การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา และ 3.การนำโลกออกจากวัตถุนิยม นอกจากนี้ หากศึกษาหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแล้ว จะพบว่าสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนของ ศธ. ที่เน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น และเรียนรู้ด้วยตนเอง

"อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยพบว่านักเรียนบางคนศึกษาโดยไม่เข้าใจถึงแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะรู้จักและเข้าใจแต่ด้านพิธีกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดงานนิทรรศการส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องการจัดโต๊ะหมู่บูชา หรือสวดมนต์ ดังนั้น จึงต้องมีการสังคายนาการสอนของครูในเรื่องพระพุทธศาสนา โดยครูจะต้องมีการเสวนาสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนเป็นระยะ" นายจาตุรนต์กล่าว และว่า ตนชื่อว่าการจัดงานมหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุครั้งนี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมเผยแผ่หลักคำสอนของท่านพุทธทาสตลอดทั้งปี คงทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู หันมาสนใจและศึกษาพุทธศาสนามากขึ้น

ที่มา :   http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu03270549&day=2006/05/27
หน้า 22


เว็บที่เกี่ยวข้อง

พุททาส.คอม
100 ปี พุทธทาส
พุทธทาสศึกษา

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion