ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


โครงการสัมมนา “ สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 1 ”
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     
 

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา “สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 1”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช
นิสิตช่วยงาน นายปกป้อง ยงยุทธ นางสาวพจนา อดทน และ ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2, 3, 4
ผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ของภาควิชาปรัชญาและ ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ประมาณ 67 คน
ปฏิบัติการวันที่ วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน สวนแสนปาล์ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม, พระราชวังสนามจันทร์และพระปฐมเจดีย์
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก 6 ชม.
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 10 ชม.
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือค่านิยม 4 ชม.
กิจกรรมด้านเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ 4 ชม.
ชั่วโมงที่ทำกิจกรรม 24 ชั่วโมง
หน่วยคะแนนที่ได้ 24 หน่วยชั่วโมง
รหัสกิจกรรม 151020040101

1. หลักการและเหตุผล
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู้วิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง สามารถปรับตัวเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี ถึงแม้จะมิได้เน้นไปในด้านสายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะก็ตาม แต่นิสิตก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งแก่ชีวิตตนเองและสังคมโดยรวม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจหลักดังที่กล่าวแล้วในข้างต้นนี้ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นิสิตได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการสัมมนา “สร้างความคิดนิสิตปรัชญา” เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการนำร่องกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมสร้าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้มิอาจหาได้แต่เฉพาะในตำราหรือห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิตและคณาจารย์ภายในภาควิชาอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางวิชาการและความรู้ใหม่ๆแก่นิสิต
2. เพื่อให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองเชิงบวก
3. เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้การทำงานร่วมกันของนิสิต
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตของภาควิชา
5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
6. เพื่อเป็นการริเริ่มและพัฒนาการจัดกิจกรรมของนิสิตในภาควิชาครั้งต่อไป

3. การติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินกิจกรรม
1. ประชุมและวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์หัวหน้าโครงการ และนิสิตชั้นปีที่ 2 , 3, 4 เพื่อกำหนดขอบเขตของกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิตและคณาจารย์ ในภาควิชาได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนา
3. ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ในวัน เวลาที่กำหนด
4. ประเมินผลโครงการ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตมีประสบการณ์ทางวิชาการและความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. นิสิตมีความคิดเชิงบวกและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
3. นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
4. เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในภาควิชา
5. เกิดการริเริ่มและพัฒนาการจัดกิจกรรมของนิสิตในภาควิชา

5. การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นคณาจารย์และนิสิต จากนั้นจึงนำไปสรุปผล เพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมในปีต่อไป
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

7. กำหนดการกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551
06.30-07.30 น. คณาจารย์และนิสิตพร้อมกันที่คณะมนุษยศาสตร์ ลงทะเบียนและออกเดินทาง
(รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
09.00-09.15 น. ถึงสวนแสนปาล์ม จ.นครปฐม เข้าที่พัก
09.15-12.00 น. พิธีเปิดโครงการสัมมนา และรับฟังการเสวนาเรื่อง “ภาควิชาปรัชญาและศาสนาในฝัน: การเรียนการสอน อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย วิทยากร อาจารย์วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
คุณอายุส วงษ์สมตระกูล (ช่างภาพนิตยสาร B.A.D, B1, B+) อาจารย์ปกรณ์ ศิวะพรประเสริฐ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ดำเนินรายการโดย คุณปกป้อง ยงยุทธ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. นิสิตร่วมเสวนากลุ่มย่อย (Workshop) และ นำเสนอบทสรุปของการเสวนากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-18.00 น. กีฬาสามัคคีภาคปรัชญา (ฟุตบอลชาย , ปิงปองหญิง)
19.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551
07.00-08.00 น. ออกกำลังกายตอนเช้า
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00-11.00 น. สรุปกิจกรรม ประเมินผลการจัดสัมมนาและพิธีปิดโครงการ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.00 น. เข้าเยี่ยมชม พระราชวังสนามจันทร์ และ พระปฐมเจดีย์
18.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสวัสดิภาพ

 
     

 

ภาพกิจกรรมของโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 1"
วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion