ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
 
 
     
 

โครงการภาควิชาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

ประเภทโครงการ: þ วิชาการ * การเรียนการสอน þ พัฒนานิสิต
* บริการวิชาการ * พัฒนาบุคลากร * ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัสโครงการบัณฑิตบัณฑิตยุคใหม่: 154020040101
ชื่อโครงการ: โครงการสัมมนา “สร้างความคิด นิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3”

------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักคือ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นและเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ทางด้านวิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง สามารถปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อม ทางสังคมได้ ถึงแม้จะมิได้เน้นไปในด้านสายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะก็ตาม แต่นิสิตก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งแก่ชีวิตตนเองและสังคมโดยรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพันธกิจดังกล่าว ในข้างต้น ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นิสิตได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ชื่อ โครงการสัมมนา “สร้างความคิด นิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 ” ซึ่งเป็นการสานต่อ เจตนารมณ์อันดีงามจากโครงการสัมมนาสร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำร่องกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมสร้าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้ มิอาจหาได้แต่เฉพาะในตำราหรือห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิต
และคณาจารย์ภายในภาควิชาอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางวิชาการและความรู้ใหม่ๆแก่นิสิต
เพื่อให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองเชิงบวก
เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้การทำงานร่วมกันของนิสิต
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตของภาควิชา
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์อันดีงามของโครงการ และเป็นการสร้างแนวทางในการจัดโครงการในครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช

ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์และนิสิตของภาควิชาปรัชญาและศาสนาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 50 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน
วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานที่ดำเนินงาน
ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วิทยากร  อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คุณเฉลิมวุฒิ วิจิตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดโครงการสัมมนา
นายวีรพจน์ เมฆกระจ่าง           นางสาวมาเรียม หะมะ
นายรุ่งธรรม จักษุวัชร               นายจักรพงศ์ ชุณหจิรฐิติการ
นายอิทธิกร อนันท์ธนศาล          นายสิทธิชัย เยาวภาพงศ์
นางสาวอรวรรณ บานพับทอง    นางสาวกนกวรรณ ศรีนาม
นายกองพล คุ้มครอง

งบประมาณ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  งบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 60,000 บาท
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นิสิตมีประสบการณ์ทางวิชาการและความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
- นิสิตมีความคิดเชิงบวกและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
- นิสิตได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
- เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในภาควิชา
- เกิดการริเริ่มและพัฒนาการจัดกิจกรรมของนิสิตในภาควิชา

การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนนิสิตและคณาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยประเมินจากแบบสอบถาม

---------------------------

 
     
ภาพกิจกรรมของโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3"
วันที่  ๒๗-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion