ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายงานการลงทะเบียน
         ใบรายงานผลสอบ
    ชุมชนออนไลน์
         บันทึกสมุดเยี่ยม
         online chat
         KU Webmail
    เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
 
โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและศาสนา เรื่อง “คติความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงในทรรศนะของเทววิทยา”
 
 
 


ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดโครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและศาสนา เรื่อง “คติความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงในทรรศนะของเทววิทยา” ให้แก่นิสิตปริญญาโท ในการเรียนวิชาสัมมนา (รหัส ๐๑๓๘๘๕๙๗) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในการนี้ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์กิตติ  วัฒนะมหาตม์ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง มน.๔-๕๐๙  อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-5796525-6, ภายใน 1508
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion