ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ตึกคณะมนุษยศาสตร์
ประวัติ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

               เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2509 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นหมวดหนึ่งในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในคณะที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นคณะสังคมศาสตร์ หมวดวิชาปรัชญาและศาสนา จึงได้กลายเป็นภาควิชาปรัชญาและศาสนาสังกัดคณะสังคมศาสตร์และเมื่อมีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงได้ย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนแบ่งราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524

ปรัชญาและปณิธาน

               ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีปณิธานมุ่งมั่นในการศึกษาและวิจัยทางด้านปรัชญาและศาสนาด้วยการสอนวิชาด้านนี้แก่
นิสิตนักศึกษาทั้งในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี วิชาเฉพาะเลือกและวิชาเฉพาะด้าน และด้วยการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ความคิดเชิงพุทธศาสนากับสังคมไทย

จุดมุ่งหมายภาควิชาปรัชญาและศาสนา

          1)   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู้วิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง สามารถปรับตัวเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี
          2)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางปรัชญาและศาสนา ที่สามารถนำความรู้สาขานี้ไปประกอบอาชีพได้และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อระดับสูง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
          3)   เพื่อส่งเสริมให้มีทรรศนะอันถูกต้องต่อศาสนาต่างๆเป็นการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
          4)   เพื่อการวิจัยทางด้านปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ความคิดทางพุทธศาสนากับสังคมไทย

แผนที่ตั้ง ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร

แผนที่ตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

  ที่ตั้ง ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์   ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย

philos_map

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion