ภาพการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์.
คณะกรรมการ : (ผศ.ทัศนะ ใจชุุ่มชื่น (ประธาน), ผศ.ภาคม บำรุงสุข, อ.สุมิดา อังศวานนท์, เชน แสวงมิ้ม (เลขาฯ),ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์,อ.นพเก้า สิรินธรานนท์

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
คณะกรรมการ : (ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน (ประธาน), อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.รัตนพล ชื่นค้า (เลขาฯ)
, ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

3. ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ : ( รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (ประธาน), อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี (เลขาฯ)
ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ
[< Previous] [Next >]
of 4
IMG_9110.JPG
IMG_9113.JPG
IMG_9115.JPG
IMG_9116.JPG
IMG_9118.JPG
IMG_9120.JPG
IMG_9122.JPG
IMG_9123.JPG
IMG_9124.JPG
IMG_9125.JPG
IMG_9126.JPG
IMG_9127.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator