ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
ประชาสัมพันธ์
.............................

แจ้งการสอบคัดเลือกข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

.............................
จุลสารฉบับที่ ๓  -  จุลสารฉบับที่ ๒  -   จุลสารฉบับปฐมฤกษ

..................

จดหมายข่าว
  ฉบับที่ 1  เม.ย.61 ฉบับที่ 2  พ.ค.61 ฉบับที่ 3  มิ.ย.61 ฉบับที่ 4  ก.ค.61  
ฉบับที่ 5  ส.ค.61 ฉบับที่ 6  ก.ย.61 ฉบับที่ 7  ต.ค.61 ฉบับที่ 8  พ.ย.61
ฉบับที่ 9  ธ.ค.61 ฉบับที่ 1  ม.ค.62 ฉบับที่ 2  ก.พ.62 ฉบับที่ 3  มี.ค.62
       

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
..................

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)
--------------------------
แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (ภายในวันสุดท้ายการเรียน 4 มิถุนายน 2563)

 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560
 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
-----------------------
 ภาพสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง และระบบโควตาพิเศษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
...............

1. ประกาศ-การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม
2. ประกาศ-การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
3. ประกาศ-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะมนุษยศาสตร์
สมเด็จพระสังฆราช (ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวาร วัดบวรนิเวศ) เสด็จประกอบพิธี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๒.๑๙ น.

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556–2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

ปกแผนกลยุทธ์ 5 ปี    แผนกลยุทธ์ 5 ป     กระบวนการแผนกลยุทธ์ 5 ปี

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
  ภาพกิจกรรมโครงการ "ตามรอยวิถีธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" วันที่ 15-18 ธันวาคม 2560
  ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559
  ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีการศึกษา 2558
  ชมภาพกิจกรรม "ทอดกฐินสามัคคี" ณ วัดพร้อมพลสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  ต้อนรับพระนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. วข.นครราชสีมา1
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-15.00 น.
  ภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง"มนุษย์กับความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา" 21 เมษายน 2558
  ภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาษากับการแสวงหาความจริงทางปรัชญา" วันที่ 20 เมษายน 2558
  ภาพโครงการสัมมนาเรื่อง สตรีในวรรณกรรมทางศาสนา โดย รศ.ดร.เสาวนิต วิงวอน วันที่ 23 กพ.58
  ชมภาพกิจรรมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง“อุ้มบุญ : ประเด็นทาง จริยศาสตร์ กฎหมายและการแพทย์”
  ภาพกิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศ "อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต" ประจำปี 2558 วันที่ 7 มีนาคม 2558
  ภาพกิจกรรมโครงการทำบุญวันสถาปนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา วันที่ 7 มีนาคม 2558
    บรรยากาศประชุมเตรียมจัดงานปัจฉิมนิเทศ, หนังสือเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ, กำหนดการปัจฉิมนิเทศ
  อาจารย์ในภาควิชาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
  ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบAdmissions 7 กรกฎาคม 2557
  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 27/06/2557
  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 26/06/2557
  ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2557
  ภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ภาพโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปี 2557 เกาะช้าง จังหวัดตราด 
  ภาพโครงการสัมมนาวิชาการฯเรื่อง“ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา” ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  ภาพกิจกรรมแนะนำภาควิชาฯ และกิจกรรม open house 14 พฤศจิกายน 2556   
  ภาพโครงการสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนา เฉลิมฉลองครบ ๗๒ ปี มก.17-18 ต.ค.56  
  ภาพโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง“ปรัชญาเฟซบุ๊ก:อัตลักษณ์ ตัวตนกับสื่อเครือข่ายทางสังคม”4 กันยายน 2556
  ชมภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปี 2556
  ชมภาพโครงการบรรยายเสริมฯเรื่อง“คติความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงในทรรศนะของเทววิทยา”28 ม.ค.56
  ชมภาพโครงการบรรยายพิเศษ "การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา" 6 มีนาคม 2555  
  ชมภาพโครงการสัมมนา"สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554  
  ชมภาพงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2555 ภาควิชาปรัชญาฯวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
  ชมภาพงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1 มิถุนายน 2554
  ชมภาพงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาภาควิชาฯ ครบรอบ 37 ปี   
  นิสิตภาควิชาปรัชญาฯ ได้รับเหรียญทองซีเกมส์ 26th SEA GAMES Indonesia 2011    
  นิสิตภาควิชาปรัชญาฯ ได้รับเหรียญทองเทควันโด 15th ASEAN University Games 2010  
  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2553
  รูปภาพวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ป.ตรีและป.โท ภาควิชาปรัชญาฯ 1 มิถุนายน 2553
  ภาพโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553
  ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2549 ป.ตรี , ป.โท  ปี 2550  ป.ตรี ป.โท  ภาพซุ้ม  ปี 2551 ป.ตรี , ป.โท
  ชมภาพชุดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ปริญญาตรี-โท   ชุด ๑, ชุด ๒
  อบรมวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง"ศาสนากับการจัดการความขัดแย้งของสังคม 14-16 พ.ค.2552
  ภาพนิสิตภาควิชาฯ เสนอบทความโครงการค่ายปรัชญาและศาสนา ครั้งที่ 4
  ภาพนิสิตฯเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอบทความโครงการค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ครั้งที่ 3
  ภาพการสัมมนาปรัชญา เรื่อง แนวคิด post modernism  13 มกราคม 2552 โดย ศ.กีรติ บุญเจือ
  ภาพโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2551
 
  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552   ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
  ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตใหม่ในที่ปรึกษา ภาควิชาปรัชญา ปี ๒๕๕๐ , ปี ๒๕๕๑
  คู่มือประกันคุณภาพ, การประเมินตนเอง ปี ๒๕๔๘ , ปี ๒๕๔๙, ปี ๒๕๕๐  ภาพชุดปี50, ภาพชุดปี51
    ติดตั้งเครื่องพิมพ์ (setup_printer620 ND)
  เช็คชั่วโมงกิจกรรม ข่าวสารทรานสคริปต์กิจกรรม นิสิตลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  (ดูรายละเอียด)
โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
โครงการสัมมนา
.
สไลด์โชว์ โครงการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
 
 

 
Google
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion