ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

 

 

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 
     
 

1.  รายวิชา 01387111 Introduction to Philosophy อ.ดร.สรณีย์ สายศร

2.  รายวิชา 01387121 Introduction to Logic  อ.ดร.ธเนศ , ผศ.โกเมนทร์, รศ.ดร.วิทยา

3.  รายวิชา 01387121 History of Western Philosophy I ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

4.  รายวิชา 01387222  Indian Philosophy II อ.ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา

5.  รายวิชา 01387322  Ethics ผศ.ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว

6.  รายวิชา 01387324 Metaphysics  อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่

7.  รายวิชา 01387331  Theravada Buddhist Philosophy อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ

8.  รายวิชา 01387442  Social & Political Philosophy อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย

9.  รายวิชา 01387443  Philosophy of Language อ.ดร.เทพทวี โชควศิน

10. รายวิชา 01387497  Seminar อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่

11. รายวิชา 01388121  Buddhist Ethics อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย

12. รายวิชา 01388222  Buddhism & the Environment รศ.ดร.ประเวศ, ผศ.ดร.ธีรัตม์

13. รายวิชา 01388241  Islam   อ.ดร.สามารถ มีสุวรรณ

14. รายวิชา 01388251  Hinduism รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์

15. รายวิชา 01388321  Mahayana Buddhism อ.ดร.สรณีย์ สายศร

16. รายวิชา 01387445  Philosophy of Law ผศ.ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว

17. รายวิชา 01388111  Introduction to Religion อ.ดร.ธวัชชัย, อ.ดร.บารมี

18. รายวิชา 01388322  Buddhism in Thailand  อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

19. รายวิชา 01388323  Buddhist Meditation  ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์

 

 
     
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion