ภาพกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษ "การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา"

 
     
 

ชื่อโครงการ  :       โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา”

1.  หลักการและเหตุผล
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนา เป็นวิชาเอกบังคับและเลือกเสรี แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกปีการศึกษา โดยมีการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตรของภาควิชาฯ อันมีทฤษฎีเกี่ยวกับลัทธิต่าง ๆ ทางปรัชญาและศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการและความมีเหตุผลในการสนับสนุนเพื่อใช้ในการอธิบายความเชื่อของนักปรัชญาในเรื่องนั้น ๆ โดยวิธีการใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดและวิเคราะห์ความคิด   และเพื่อที่จะได้เข้าใจในปัญหาปรัชญาและวิธีคิดทางปรัชญา นิสิตจึงมีความจำเป็นจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ด้วยการใช้วิธีการทางปรัชญาที่สอดคล้องกันกับนักปรัชญา
จากเหตุผลข้างต้น เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้วิธีการดังกล่าวได้จากตัวอย่างการใช้เหตุผลอย่างเข้าใจถูกต้องและเห็นความสำคัญของเครื่องมือในการใช้เหตุผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีด้วย ทางภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงเห็นสมควรจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา” ขึ้นมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสนองนโยบายการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้  โดยการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือในทางปรัชญามาบรรยายเสริมความรู้และทักษะแก่นิสิต จำนวน 3 ชั่วโมง

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์ในการเรียนอย่างเต็มที่
2.2  เพื่อให้นิสิตสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
2.3  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ตรรกศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาปรัชญาแก่นิสิต
2.4  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมนทร์  ชินวงศ์  (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา)
4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.  นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 50 คน
2.  นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลผู้ที่สนใจ  จำนวน  10  คน
รวมผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ประมาณ  60  คน

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน
วันอังคารที่  6  มีนาคม  2555   เวลา  09.30–12.30 น.

6.  สถานที่บรรยาย
ห้องประชุม  3  ชั้น 3  อาคารมนุษยศาสตร์ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  วิทยากรผู้บรรยาย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้าน
ตรรกศาสตร์และปรัชญา  ( อาจารย์คะนอง  ปาลิภัทรางกูร   จาก  คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

8.  งบประมาณ
-   จากเงินรายได้ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  งบรายจ่ายอื่น  โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและ
ศาสนา  ประจำปีงบประมาณ 2555

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1  นิสิตมีความรู้สามารถใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
9.2  นิสิตสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3.  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
9.5  ทำให้นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการใช้เหตุผลอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

10. การประเมินผลความสำเร็จ
-   การเข้าร่วมโครงการของนิสิต
-   การตอบแบบสอบถามที่แจก
-   ติดตามประเมินผลในการเรียน

11. กำหนดการ
วันอังคารที่  6 มีนาคม  พ.ศ. 2555
เวลา 09.00 น.     นิสิตลงทะเบียน
เวลา 09.30–12.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา”

 
     

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion