ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


รายนามหัวหน้าภาควิชา

ลำดับที่
รายนาม
ระยะเวลา
1
2528 - 2532
2
อาจารย์ สิงห์ทอง พรนิคม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
2532 - 2532
3
2532 - 2534
4
2534 - 2536
5
2536 - 2538
6
2540 - 2543
7
2543 - 2547
8
2547 - 2549
9
2549 - 2551
10
2552 - 2556
11
2556 - 2556
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมนทร์ ชินวงศ์
2556 - 2561
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
2561 - 2564
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา
2564 - ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์

1 

2 

โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาปรัชญาและศาสนา

plan

 

 
เอสาร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 
    เอกสารแสดงคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากร  
  ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
   การปรับปรุงคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549
สำหรับคณะวิชา
 
     

 

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion