ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1

นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มกรา.คม 2548
สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษา : ปลาย
ปีการศึกษา : 2547

   


ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1

วันที่จัดกิจกรรม : 23  มกราค.ม  2548
รายละเอียด : วิชาพุทธศาสนาในประเทศไทย :ทัศนศึกษาเมืองโบราณศรีมโหสถ วัดสระแก้ว ฝายทดนำโบราณ สระมรกต รอยพระพุทธบาทคู่ ตึกเก่าสถาปัตยกรรมโบราณ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (เจ้าพระยาผู้สำเร็จราชการเมืองพระตระบอง )ซึ่งมีรูปทรงคล้ายอาคารหลังเดิมที่พระตะบองประเทศกัมภูชาและต่อมา
สถานที่ : จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก
ภาคการศึกษา : ปลาย  ปีการศึกษา : 2547
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 120
จำนวนคนภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม : 30

ธรรมสัญจร ปี 48
   
ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
2
วันที่จัดกิจกรรม : 8 - 14  ตุลาคม  2547
รายละเอียด : อานาปานสติและสติปัฎฐาน
สถานที่ : วัดป่าสุนันทวนาราม กาญจนบุรี
พระอาจาย์มิตซูโอะ คเวสโก
ภาคการศึกษา : ต้น
ปีการศึกษา : 2547
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 150
จำนวนคนภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม : 10
  ชมคลิปวิดีโอ ฝึกออกกำลังกาย      
ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
3
วันที่จัดกิจกรรม  7 - 8  ตุลาคม 2548
รายละเอียด   โครงการจัดอบรมสมาธิ 7 วัน  
จัดตามหลักสูตรวิชา การปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา (388323)
สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2548 เน้นการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 และทำกิจวัตรตามหลักการปฏิบัติธรรม แนววัดป่า ถือศีล 8 รับประทานอาหารมื้อเดียว
ปฏิบัติภาวนา เวลา 05.30 - 21.00 น. ทุกวัน
สถานที่ วัดป่าสุนันทวนาราม กาญจนบุรี   พระอาจาย์มิตซูโอะ คเวสโก
ภาคการศึกษา : ต้น
ปีการศึกษา : 2548
   
4
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ห้อง มน.511  ภาพชุดที่1   ภาพชุดที่2   ภาพชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2550  
   
5
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ห้อง มน.511  ภาพชุดที่1 ปีการศึกษา 2550  
     
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion