ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนา เฉลิมฉลองครบ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารมนุษยศาสตร์ ๒
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
--------------------------------

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในวิชาปรัชญาและศาสนา
๒. เผยแพร่ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาแก่สังคม  
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีและวิถีชีวิตที่ดีในสังคมไทย
๔. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในวงการปรัชญาและศาสนา   
๕. ร่วมเฉลิมฉลองครบ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
         
 
   
 
         
 
   
     

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion