ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

 

ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
จรรยาบรรณของนักวิจัย เดือน  คำดี
2
การบริหารจัดการพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ ผจญ คำชูสังข์
3
บาป : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ในมโนทัศน์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ผจญ คำชูสังข์
4
ปาฏิหาริย์ ๓ : รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า ๓ วิธี ผจญ คำชูสังข์
5
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิริวรรณ  เกษมศานต์กิดาการ, อภิญญา หิรัญวงษ์
6
สมาธิ : วิถีแห่งความสุข ศิริวรรณ  เกษมศานต์กิดาการ, อภิญญา หิรัญวงษ์
7
กว่าจะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม (ปก, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา) ศิริวรรณ  เกษมศานต์กิดาการ, อภิญญา หิรัญวงษ์
8
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์ประยุกต์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง ประเวศ อินทองปาน
9
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเวศ อินทองปาน
10
การสวดมนต์ ประเวศ อินทองปาน
11
Religion and Environmental Ethics ประเวศ อินทองปาน
12
การธำรงวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนา ประเวศ อินทองปาน
13
ทวินิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท ปัญหาบางประการเนื่องด้วยการโคลนนิ่ง ไพรินทร์ กะทิพรมราช
14
ธรรมชาติของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาของไควน์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช
15
การเข้าใจพุทธทำนายเรื่อง“พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน”กับปัญหาการบวชภิกษุณีในสังคมไทย ไพรินทร์ กะทิพรมราช
16
พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก ไพรินทร์ กะทิพรมราช
17
ตรัสรู้ /โพธิญาณ ไพรินทร์ กะทิพรมราช
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion