ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

 

 

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

 
 

 

 
  แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
1.
สำหรับนิสิตปริญญาตรี  
2.
สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 61  
3.
สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 62  
4.
สำหรับนิสิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการ  
     
     
  วิเคราะห์ผลการทวนสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  
1 79876_ปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชาในภาคต้น 2561 (01387111, 01388111)  
2 79878_ปี2วิเคราะห์ผลการทวนสอบฯ ภาคต้น 2561 (01388251, 01387222, 01387221, 01387211)  
3 หมวดศึกษาทั่วไป มี 2 วิชา (01387101, 01387102)  
     
  แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
1. รายวิชา 01387621 Ethics and the World Moral Crisis ผู้สอน รศ. ดร. ประเวศ อินทองปาน  
2. รายวิชา 01387612 Hermeneutics in Philosophy & Religion ผู้สอน อ.ดร. เทพทวี โชควศิน  
     
  ผลการทวนสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  
1. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ รายวิชา 01387212(ประวัติปรัชญาตะวันตก II), 01387223(ปรัชญาจีน), 01388221(พุทธศาสนาเถรวาท), 01388231(ศาสนาคริสต์), 01388241(ศาสนาอิสลาม)  
2. นิสิตชั้นปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชา 01387121 ปลายปีการศึกษา2561  
     
  ผลการทวนสอบหมวดศึกษาทั่วไปครับ ภาคปลาย 2561  
1. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ รายวิชา 01387101(ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น), รายวิชา 01387102 (ปรัชญาทั่วไป)  
     
     
     
     
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion