รายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เพื่อรับการตรวจประเมินภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 7
ช่วงระยะเวลา
1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion