รายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เพื่อรับการตรวจประเมินภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 8
ช่วงระยะเวลา
1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550

  บทที่ 1  
  บทที่ 2  
  บทที่ 3  
  บทที่ 4  
  บทที่ 5 -1  
  บทที่ 5-2  

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion