ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง“การสร้างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษา”
วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ โรงแรมเกาะช้างแกรนด์ออร์คิดรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดตราด

 
 

๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการประเมินผลการประกันคุณภาพของภาควิชาปรัชญาและศาสนาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
มีผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานมีผลการประเมินจากตัวชี้วัด อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ในการนี้เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานของภาควิชาปรัชญาและศาสนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ มีความเข้าใจและมีความสามารถปฏิบัติงานตามแผนการ
ดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงได้อนุมัติจัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปีขึ้น เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจ ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในภาควิชาปรัชญาและศาสนามีความเข้าใจในวิธีการสร้างแผนยุทธศาสตร์สร้าง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา สามารถนำแนวทางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
และแผนการดำเนินงานประจำปีมาปฏิบัติการได้ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)
๔.๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ คน    ๔.๒ คณาจารย์ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน ๑๐ คน
๔.๓ เจ้าหน้าที่ในภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน ๒ คน     ๔.๔ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน ๒ คน
๔.๓ วิทยากร จำนวน ๒ คน    :  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ คน
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. สถานที่ดำเนินงาน
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเกาะช้างแกรนออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดตราด
๗. วิทยากร
๑. ผศ.วิโรจน์ เวชชะ     ๒. อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ บุคลากรของภาควิชาปรัชญาและศาสนาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างแผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ และนำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
๘.๒ บุคลากรของภาควิชาปรัชญาและศาสนาทุกคนเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๘.๓ ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  - อาจารย์และเจ้าหน้าในภาควิชาฯ ออกเดินทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    - บุคลากรในภาควิชาฯ ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
  เวลา  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. - เข้าที่พัก ณ โรงแรมเกาะช้างแกรนด์ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา จ. ตราด
    - พิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ โดย รศ. ดร.กนกพร นุ่มทอง
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
- สัมมนา“ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ภาควิชาฯ”
  โดย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - สัมมนา “แนวทางการสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘” โดย ผศ.วิโรจน์ เวชชะ
  เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหาร
  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - บุคลากรในภาควิชาฯ ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
      พักที่โรงแรมเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดตราด
  วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
  เวลา  ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  - สัมมนา“การสร้างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ” 
   โดย ผศ.วิโรจน์  เวชชะ และ อ.เจริญพร เพ็ชรกิจ
  เวลา  ๑๒.๐๐– ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหาร
  เวลา  ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. - “การดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” 
 โดย อ.เจริญพร  เพ็ชรกิจ
  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเพื่อการประกัน
  คุณภาพของหน่วยงาน โดยคุณสุพิญญา กาวไธสง, คุณนภาภรณ์ หาญวิรุฬห์
  เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. - ทำแบบประเมินผลการสัมมนาฯ และกล่าวปิดโครงการสัมมนาฯ
  โดย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  เวลา  ๑๗.๓๐ น. - ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสวัสดิภาพ
     
  หมายเหตุ : อาหารว่างเวลา ๑๐.๔๕–๑๑.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๑๕–๑๕.๓๐ น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 
     
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion