ข้อมูลโครงการสัมมนาวิชาการ "การสอนปรัชญาและศาสนาในระดับบัณฑิตศึกษา"

* * * * *
วีดิโอโครงการสัมมนาทางวิชาการ "การสอนปรัชญาและศาสนาในระดับบัณฑิตศึกษา"

ชุดหนึ่ง  ชุดสอง  ชุดสาม  ชุดสี่  ชุดห้า  ชุดหก

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion