รายชื่อนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 

1

42012492

นายบูรพัฒน์

ด้วงทอง

2

42140327

นายอัมพุท

บุณยเกตุ

3

43111251

นายมรุตพงษ์

สุวิชชาวรรณกุล

4

46110151

นายเฉลิมวุฒิ

วิจิตร *

5

46110169

น.ส.ธัญญธร

ร่วมสุข *

6

46110177

น.ส.ธีรนุช

ราชรองเมือง *

7

46110193

น.ส.อทิตยา

จันทรา *

8

46110516

นายอิทธิพล

เกิดสมจิตต์

9

46111043

น.ส.กมลทิพย์

สิทธิกรโอฬารกุล

10

46111068

นายกฤษณพันธุ์

แย้มเกตุ **

11

46111076

น.ส.ชญาดา

พลพันธุ์ *

12

46111084

น.ส.ณัฐกานต์

กลิ่นขจร **

13

46111092

นายธนฉัตร

ฟักเขียว

14

46111100

นายธีรพงศ์

สุกใส

15

46111134

น.ส.มณีรัตน์

สถาปนาวัตร **

16

46111142

น.ส.ฉัตรนวลักษณ์

จุลสุคนธ์ *

17

46111175

น.ส.ศิรินทร์รัตน์

ออนิธิไพศาล

18

46111183

นายศุภโชค

ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ **

19

46111191

น.ส.ศุภลักษณ์

เวียนทอง

20

46111225

น.ส.อรวรรณ

อารีย์โชติ *

21

46110458

น.ส.จันทารัตน์

สุทธิเมธากร **

* หมายถึง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง     ** หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง

รายชื่อนิสิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ข้อมูลจาก  https://www.regis.ku.ac.th/index.php

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน
ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2550 ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2550

 
eXTReMe Tracker