รายชื่อนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

................................
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) เกียรตินิยมอันดับสอง

1

47111026
นายกรีฑาพล มะลิทอง
จบภาคต้น 2550

2

47111034
นางสาวจตุพิธ ยังบรรเทา
จบภาคต้น 2550

3

47111042
นางสาวฐิติวรรณ อะดุงเดชจรูญ
จบภาคต้น 2550

4

47110028
นางสาวธนัดดา ธวัชบัณฑิต
จบภาคต้น 2550

5

47111059
นางสาวนวพรรณ ปานทิม
จบภาคต้น 2550

6

47111125
นายศิริวัฒน์ โปษะยานนท์
จบภาคต้น 2550

7

47110077
นางสาวสุดคนึง สมุทรแสง
จบภาคต้น 2550
 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

8

47110010
นางสาวชุตินันท์ ประชานุกูล
จบภาคต้น 2550

9

47110457
นายธนิต ขจรเงิน
จบภาคต้น 2550

10

47110036
นางสาวผ่องเพ็ญ ลิ้มรสธรรม
จบภาคต้น 2550

11

47111083
นายพาคุณ คงประพันธ์
จบภาคปลาย 2550

12

47111091
นายภัทร เลาคำ
จบภาคปลาย 2550

13

47110044
นางสาวรวีวรรณ ธีรวโรดม
จบภาคต้น 2550

14

47111117
นายศรีรัตน์ ดงบัง
จบภาคต้น 2550

15

47110051
นางสาวศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร
จบภาคฤดูร้อน 2551

16

47119904
นางสาวสุภิญญา ยะคะนอง
จบภาคปลาย 2550

17

47110465
นางสาวสุรีวรรณ ดีซวง
จบภาคฤดูร้อน 2551

18

47111133
นายโสภัณ ศรีทองนาก
จบภาคปลาย 2550

19

47110085
นายอายุวัฒน์ ค้าผล
จบภาคปลาย 2550
   
   
 

รายชื่อนิสิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
รายชื่อนิสิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ข้อมูลจาก   http://www.registrar.ku.ac.th/Graduted/50-51/22-25/3786-4169.htm

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

 
eXTReMe Tracker