รายชื่อนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
วันที่อนุมัติ
GPA
4
48111363
นายพันเลิศ ศรีสร้อย
6/10/2551
3.23
5
48111389
นางสาววัฒนาพร เสริมวิชิตชัย
เกียรตินิยมอันดับสอง
6/10/2551
3.3
6
48111405
นางสาวนุชนาฎ ธรรมถาวรเจริญ
6/10/2551
2.98
7
48111413
นางสาวปัทมา เจียรจรูญศรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
6/10/2551
3.72
8
48111454
นางสาววัลภา เลิศวัฒนาโกเมศ
6/10/2551
3.18
9
48111496
นางสาวดวงพร โสวาปี
6/10/2551
3.19
.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
วันที่อนุมัติ
GPA
15
48110068
นายชาญภัสร์ ธีระศรี
เกียรตินิยมอันดับสอง
9/3/2552
3.35
16
48110076
นางสาวณัฐกานต์ ชัยธัชวาณิชย์
9/3/2552
2.6
17
48110100
นางสาววารุณี กิจเครือ
9/3/2552
2.13
99
48111173
นายพลาวัสถ์ หงษ์ประสงค์
9/3/2552
2.99
111
48111355
นางสาวเกดนัดดา ธรรมกิจ
9/3/2552
3.19
112
48111421
นางสาวพรทิพย์ คูหิรัญ
เกียรตินิยมอันดับสอง
9/3/2552
3.31
113
48111439
นางสาวภัทรพร เกษมวงศ์
9/3/2552
2.9
114
48111462
นายสุพจน์ ศรีกระจ่าง
9/3/2552
3.06
.
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
วันที่อนุมัติ
GPA
3
47111075
นางสาวปิยตา วิทยกุล
12/5/2552
2.23
4
48110084
นางสาวนิภาวรรณ โพธิ์ปิ่น
12/5/2552
2.49
5
48110092
นางสาวพจนา อดทน
12/5/2552
2.84
6
48110571
นายกวิศ นามเสนา
12/5/2552
2.29
12
48111223
นางสาวพชรวรรณ วงศ์ไชยสุวรรณ
12/5/2552
2.51
13
48111470
นางสาวกมลรัตน์ วงษ์สนิท
12/5/2552
2.68
14
48111504
นายปกป้อง ยงยุทธ
12/5/2552
2.93
19
48119929
นายลลิตภัทร์ โภคินวงศ์
12/5/2552
2.83
20
48119937
นางสาวปราณดา ช่อพยอม
12/5/2552
2.95
21
48119960
นายวิศรุต นพรัตน์
12/5/2552
2.69
.
         

 

รายชื่อนิสิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
รายชื่อนิสิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ข้อมูลจาก   http://www.registrar.ku.ac.th/Graduted/51-52/check/semester1/B/B1-index.htm

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

 
eXTReMe Tracker