ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2539

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   39110026 ปิยะดา ชินกูล  
  2 39110812 กาญนาวัลย์ ปานเฟือง  
  3 39110820 กุสุมา คชนาค  
  4 39110838 จันทร์จิรา สิริมังคลกิตติ  
  5 39110846 บรรณกร ศรีหยวก  
  6 39110853 เพชรลดา ชัชวารี  
  7 39110861 วิลาวรรณ แพรเมือง  
  8 39110887 อุกฤษฎ์ เพชรฉกรรจ์  
  9 39110895 นุชรินทร์ สุขคงดำเนิน  
  10 39110897 สุรศักดิ์ สุดใจ  
  11 39110903 ยสยุต พงษ์ภักดี  
  12 39110911 วิไลวรรณ สลากรธนวัฒน์  
  13 39110937 สุปรียา นันทมนตรี  
  14 39110945 กนก สิริโณทัยสกุล  
  15 39110952 กมลธร วชิระจารุอังกูร  
  16 39110960 กอข้าว นิยมตรุษะ  
  17 39110978 คมจักร เลาห์ประเสริฐ  
  18 39110986 จรัญญา ศรีสวัสดิ์  
  19 39110994 นพปฎล กล่อมศิริ  
  20 39111000 นวรัตน์ มหาธนกุล  
  21 39111018 น้องนุช นุตคำแหง  
  22 39111042 พนิตดา แสงวณิช  
  23 39111059 พรเพ็ญ อมรรัตน์โชติ  
  24 39111067 พร้อมพร แก้วกิริยา  
  25 39111075 ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์  
  26 39111083 วรรณวิมล พุทธสุวรรณ  
  27 39111091 วิจิตรา ประยูรวงษ์  
  28 39111109 อภิรัตน์ มงคลนาม  
  29 39111117 อมรา ทรงมณี  
  30 39111125 อัญญากาญจน์ อัครกุลไชย  
  31 39111034 พนารักษ์ แอสมจิต  
  32 39110929 ศรชัย รัตนชัยวัฒน์  

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion