ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2540

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   40110082 นางสาวจณัญญา สมาธิวัฒน์  
  2 40110892 นางสาวสุนันท์ ฉวีพูนเพิ่มทรัพย์  
  3 40110124 นางสาวปิยะกุล ทัศมาลี  
  4 40110777 นางสาวกิติยา ตีรณะวาณิช  
  5 40110843 นางสาวมลฤดี เตชะรุ่งโรจน์  
  6 40110884 นางสาวสิริลักษณ์ ยุคธนพงษ์พันธ์  
  7 40110140 นางสาวพิมพ์ภกร วงษ์รุ่ง  
  8 40110819 นายนิรุตต์ พันธุ์อินทร์  
  9 40110918 นางสาวสุภาสินี เขมะรังษี  
  10 40110447 นางสาวชลกร พัทศาสตร์
 
  11 40110827 นางสาวพัชรินทร์ ใจสุข  
  12 40110926 นายอธิเทพ ธีรโอฬาร  
  13 40110934 นายอรรถวิทย์ ชะลุยรัตน์  
  14 40110090 นางสาวนิภาวรรณ์ ฤทธิ์เรืองเดช  
  15 40110439 นายกฤษกร หวังรัตนพรสุข  
  16 40110462 นายประทับเที่ยง ศรีบุญเรือง  
  17 40110900 นางสาวสุนัสนันท์ พิชญศุภกิจ  
  18 40110942 นายอายุส วงษ์สมตระกูล  
  19 40043663 นายสันติภาพ วงศ์ศักดิ์  
  20 40110454 นางสาวตุลารัตน์ วชิรญาณเมธี  
  21 40110793 นางสาวณัชฎาพร เพ็ญโคกสูง  
  22 40110876 นางสาวศรินยา ฤทธิ์วิวัฒน์  
  23 40110959 นางสาวอุบลวรรณ รอดสวัสดิ์  
  24 40110157 นางสาวสุกัญญา สองห้อง  
  25 40110470 นางสาวศศิพันธ์ เพ็ชรไทย  
  26 40110769 นางสาวกรสิริ บุญธรรม  
  27 40110785 นายเกษม ด่านมงคลชัย  
  28 40110835 นางสาวภาษิณี บุญเลี้ยง  
  29 40110801 นายต้องใจ ฉิมคล้าย  
  30 40110116 นางสาวปวีณา สนพลอย
 
  31 40110132 นางสาววรัญญา วงศ์นากนากร  
  32 40021206 นายปกรณ์ ฉัตรพงศ์เจริญ  
  33 40110850 นางสาวยิ่งลักษณ์ ช่วงทอง  
  34 40110868 นางสาววราภรณ์ เทศน์สาลี  
  35 40110108 นายปฐมพงศ์ จันทร์ดี  
         

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion