ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2552

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   5211100026 นางสาวณิชา เสนอุบล  
  2 5211139950 นางสาวอมรภัทร์ คูสกุล  
  3 5211101677 นางสาวกาญจนา ถาวร  
  4 5211102533 นายการัณย์ อาจวารินทร์  
  5 5211101766 นางสาวปภัสรา ขุนสวัสดิ์  
  6 5211101731 นางสาวนฤทัย เลิศสุขประเสริฐ  
  7 5211101847 นางสาวอนัตตา ชัยสิงห์  
  8 5211139992 นายชวลิต ไมตรี  
  9 5211101758 นางสาวบุณยวีร์ คงเจริญ  
  10 5211101804 นางสาววิภวา สุขเจริญ  
  11 5211101871 นายอิทธิกร อนันท์ธนศาล  
  12 5211100042 นายรุ่งธรรม จักษุวัชร  
  13 5211101791 นางสาวลลิตา ชื่นธนวุฒิ  
  14 5211102631 นางสาวพัณณิดา กุณฑลบุตร  
  15 5211101723 นางสาวณัฐพัชร์ ธนันทา  
  16 5211101821 นายสิทธิชัย เยาวภาพงศ์  
  17 5211101839 นางสาวสิริธาร ปุณศรี  
  18 5211105028 นางสาวมาเรียม หะมะ  
  19 5211100034 นางสาวธนัญพร บุรภัทรวงศ์  
  20 5211101685 นายจักรพงศ์ ชุณหจิรัฐิติกาล  
  21 5211101774 นางสาวพรพิมล คงเกียรติยศ  
  22 5211101855 นางสาวอรวรรณ บานพับทอง  
  23 5211101863 นายอาทิตย์ วิศาลโกศล  
  24 5211139992 นายชวลิต ไมตรี  
  25 5211101693 นางสาวชนกนันท์ รุ้งโรจน์  
  26 5211100018 นางสาวกนกวรรณ ศรีนาม  
  27 5211101308 นายกองพล คุ้มครอง  
  28 5211101669 นางสาวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี  
  29 5211102665 นางสาวมนทชา จันทร์โอทาน  
  30 5211100051 นายวีรพจน์ เมฆกระจ่าง  
         
         

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion