ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2556

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   5611101275 นางสาวทิฆัมพร พรกิตติภัทร  
  2 5611104681 นายจุฑาภูมิ รัตนาสิน  
  3 5611101291 นายธีรภัทร์ เจริญพรพรหม  
  4 5611139990 นายพงษ์อดิศร แย้มเอิบสิน  
  5 5611100015 นายธนัตถ์ พจน์วิจิตร  
  6 5611100023 นางสาวนวกานต์ จานสิบสี  
  7 5611100210 นายณัฏฐกิตติ์ ไทยเจริญ  
  8 5611100902 นายวีรภัทร โลทัง  
  9 5611101364 นางสาวสิรินดา สุขะ  
  10 5611101305 นางสาวบุญสิริพร บุญโญ  
  11 5611100031 นางสาวรวิสรา อัศวเหล่าวรพงศ์  
  12 5611100040 นางสาวศุภาวรรณ จันทร์โต  
  13 5611101232 นายจิตริน ธรรพสิทธิ์  
  14 5611101283 นายธนพันธ์ ถาวรตระกูลกิจ  
  15 5611101321 นายวรท อุณหสุทธิยานนท์  
  16 5611101372 นายอธิษฐ์ สินธุอุทัย  
  17 5611104690 นายปรัชญา สารชาติ  
  18 5611101356 นางสาวสถิรจิตต์ มีอาหาร  
  19 5611100848 นางสาวศิริญญา วงษ์สุวรรณ  
  20 5611101330 นายวศิน บุญแสง  
  21 5611101348 นางสาววีร์สุดา งามญาณ  
  22 5611101241 นางสาวฐิตาภา พิมพ์โพธิ์  
  23 5611101313 นางสาวพิจิตรา มุ่งกิจไพศาล  
  24 5611101194 นางสาวปรีชญา อุทัยรัศมี  
         
         
         
         
         
         
         
         

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion