ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2559      

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   5911101599 น.ส.จิดาภา  บุญเลิศ  
  2 5911101785 นายเสฎฐวุฒิ  ไชยรักษ์  
  3 5911101661 นายบุญญฤทธิ์  ทิพย์ศรี  
  4 5911101688 น.ส.ปวีรญา  มรรคธีรานุวัฒน์   
  5 5911101726 นายพันธุ์เอก  เซียะสมาน   
  6 5911101734 น.ส.พิมพ์ชนก  ตระการมณีรัตน์  
  7 5911101777 นายสุพัฒน์  วรางค์เดช   
  8 5911100045 น.ส.บุษรารัตน์  สุขวงศ์    
  9 5911101700 น.ส.พลอยชมพู   มีนธารา    
  10 5911100011 น.ส.กนลรัตน์  เอื้อโอภาพัฒน  
  11 5911101581 น.ส.กุลดา  บุษราภรณ์    
  12 5911101653 น.ส.นุชวรา  กลางไชย   
  13 5911101793 นายโสภณ  เกียรติพัฒนกุล      
  14 5911100878 นายเจตวุฒิ  กาญจนาภา      
  15 5911101602 น.ส.ฉัตราภรณ์  พงษ์ฤกษ์     
  16 5911101629 น.ส.ณัฎฐณิชา  ติรบรรเจิด   
  17 5911101751 น.ส.ศุภนิดา  พันธ์วงศ์   
  18 5911104423 นางสาวอามาล  มะดีเย๊าะ  
  19 5911100037 นายชเนตตีภัทร  ศิริอ่อน        
  20 5911100835 นายณัชชวกร  ปรางทอง       
  21 5911101645 น.ส.ธนชลนี  สิงหาศิริ   
  22 5911101807 น.ส.อริสา  คำวงค์   
  23 5911101637 นางสาวณิศ์ชากมล  คงศรี   
  24 5911101718 น.ส.พัฒนีพร  สุวรรณโพธิ์          
  25 5911100029 นายเกรียงไกร  สุดยอด          
  26 5911100843 น.ส.สาธินี  วิกรานต์พงศ์       
  27 5911101670 น.ส.ปฐมาพร  จันทร์สมบูรณ์     
  28 5911101696 นายปัชโชต  ควรคิด        
  29 5911101742 นายวรเมธ  ทรัพย์สินเสริม   
  30 5911101769 น.ส.สุธาสิณี  อธิคมวิทยา             
  31 5911101611 น.ส.ณฐภัณฑ์  พรหมคำ        
         

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion