ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560    

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   6011101411 นางสาวณัฐพิชา สุยะเวช ผ่าน ส.ก.อ
  2 6011100775 นายปิยะวัฒน์ กลมวง รับตรง
  3 6011100031 นางสาวฐิตินันท์ นาคเล็ก รับตรง
  4 6011101364 นางสาวกมลวรรณ ปานช้าง ผ่าน ส.ก.อ
  5 6011101461 นายปฏิพล โยตะคง ผ่าน ส.ก.อ
  6 6011101551 นางสาวโสรยา อยู่สุข ผ่าน ส.ก.อ
  7 6011100767 นางสาวศรัญญา พิทยะ รับตรง
  8 6011101437 นายทินภัทร ฟักสุวรรณ ผ่าน ส.ก.อ
  9 6011101453 นายปกรณ์ ชัยฤทธิ์ ผ่าน ส.ก.อ
  10 6011101488 นางสาวพลอยปภัส เปรมเมธาเกียรติ์ ผ่าน ส.ก.อ
  11 6011101542 นางสาวสุวิชญา จันทร ผ่าน ส.ก.อ
  12 6011101569 นายอรรถวิทย์ ยุพาพินท์ ผ่าน ส.ก.อ
  13 6011100015 นางสาวกันตา เพิ่มพิบูลย์ รับตรง
  14 6011100929 นายภาวิต จันทร์เนตร รับตรง
  15 6011101372 นายโกสินทร์ ขวัญจ่า ผ่าน ส.ก.อ
  16 6011100023 นายจิระเดช เพ็ชร์ดี รับตรง
  17 6011101470 นางสาวปาจรีย์ ชุมวงษ์ ผ่าน ส.ก.อ
  18 6011101518 นางสาวรุจิษยา แสงสว่าง ผ่าน ส.ก.อ
  19 6011101381 นางสาวญาณิชศา ชี้แจง ผ่าน ส.ก.อ
  20 6011101496 นายพอพล บำรุงจิตร์ ผ่าน ส.ก.อ
  21 6011101526 นางสาววชิราภรณ์ อินทร์นิ่ม ผ่าน ส.ก.อ
  22 6011100759 นายธนาพงศ์ พรมขำ รับตรง
  23 6011101534 นายวนัสบดี เขียวอ่อน ผ่าน ส.ก.อ
  24 6011101402 นางสาวณัฐณิชา โอฐยิ้มพราย ผ่าน ส.ก.อ
  25 6011101500 นางสาวพันไมล์ บวกขุนทด ผ่าน ส.ก.อ
  26 6011101445 นายธีรุตม์ ชมรักษ์ ผ่าน ส.ก.อ
         
         
         
         
         
         

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion