ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2561

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   6111100882 น.ส.จิรัติกานต์ อ่วมเถื่อน รับตรง
  2 6111103881 น.ส.สวรส โพธิ์แก้ว ผ่าน ส.ก.อ
  3 6111101994 น.ส.นลพรรณ เข็มมงคล ผ่าน ส.ก.อ
  4 6111103849 นายธนพล แขเจริญสุข ผ่าน ส.ก.อ
  5 6111100874 นายธีระเจษฎ์ สิงหสาคเรศ รับตรง
  6 6111101919 นายเจษฎากร จันทร์สุวรรณ์ ผ่าน ส.ก.อ
  7 6111101986 น.ส.ธิติญา รินสันเทียะ ผ่าน ส.ก.อ
  8 6111102044 น.ส.มลนสา แพทวงษ์ ผ่าน ส.ก.อ
  9 6111102052 น.ส.มานิตา บุญมี ผ่าน ส.ก.อ
  10 6111100866 น.ส.กัญญณัช ธรรมประเสริฐ รับตรง
  11 6111102028 น.ส.เปมิกา สันธิ ผ่าน ส.ก.อ
  12 6111102061 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ แท่นทอง ผ่าน ส.ก.อ
  13 6111102079 นายสุรพัศ เพียรภักดี ผ่าน ส.ก.อ
  14 6111100670 นายคคนรรค์ คงเจริญ
รับตรง
  15 6111101943 น.ส.ชลนิภา สุผา ผ่าน ส.ก.อ
  16 6111103814 นายกนก มุสิกพันธุ์ ผ่าน ส.ก.อ
  17 6111103890 น.ส.สิริลักษณ์ ศรีอภัย ผ่าน ส.ก.อ
  18 6111101901 น.ส.กชกร ไกรแก้ว ผ่าน ส.ก.อ
  19 6111101951 น.ส.ชัชฌาณ ชูวงษ์ ผ่าน ส.ก.อ
  20 6111103865 นายยศธร แสงมณี ผ่าน ส.ก.อ
  21 6111103873 น.ส.สมัชญา สาริกบุตร ผ่าน ส.ก.อ
  22 6111101927 น.ส.ชญาน์นันท์ ฐิติวัฒนกุล ผ่าน ส.ก.อ
  23 6111101960 น.ส.โซเฟีย กุลนาม ผ่าน ส.ก.อ
  24 - - -
  25 6111101935 น.ส.ชญาภรณ์ สุขตน ผ่าน ส.ก.อ
  26 6111102001 นายนัฐพงษ์ เหลาไผ่ ผ่าน ส.ก.อ
  27 6111102036 น.ส.ภัทรวรรณ จิตรสวาท ผ่าน ส.ก.อ
  28 6111103822 น.ส.กุลธิดา จันทร์สุข ผ่าน ส.ก.อ
  29 6111103831 น.ส.ทัศน์วลัย มงคลวิทย์ ผ่าน ส.ก.อ
  30 6111103857 น.ส.ธนารีย์ เนินริมหนอง ผ่าน ส.ก.อ
  31 6111101978 นายทรัพย์สิน อินทศร ผ่าน ส.ก.อ
         

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion