ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2562

  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1   6211100604 นางสาวณัฐวดี  ปร่ำนาค โครงการรับนักกีฬาและเยาวชนทีมชาติ
  2 6211100663 นายนรพนธ์  ศิรินาวี โครงการฯ รร.มัธยมศึกษาในท้องถิ่น
  3 6211100761 นางสาวสวรส  รุ่งเรือง โครงการฯ เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  4 6211100973 นางสาวภวดี  พูนแสง โครงการฯ ด้านศิลปวัฒนธรรรม
  5 6211100981 นายอุกฤษฏ์  กีแก้ว โครงการฯ ด้านศิลปวัฒนธรรรม
  6 6211102101 นายปรัชกุล  เยี่ยมสมบัติ โครงการฯ รับตรง
  7 6211102119 นางสาวกวิสรา  นาคะ ผ่าน ส.ก.อ
  8 6211102127 นางสาวจิดาภา  เคล้าคล่อง ผ่าน ส.ก.อ
  9 6211102135 นางสาวจิรัชญา  สุนทรเกตุ ผ่าน ส.ก.อ
  10 6211102143 นางสาวฐิติกานต์  งามพรหม ผ่าน ส.ก.อ
  11 6211102151 นางสาวณฐพรพรรณ  พลังการ ผ่าน ส.ก.อ
  12 6211102160 นางสาวณัฐิดา  เปียกสอน ผ่าน ส.ก.อ
  13 6211102178 นางสาวทฤษฎีใหม่  ระดมกุลพิพัฒน์ ผ่าน ส.ก.อ
  14 6211102186 นางสาวธนภรณ์  แสงทองศรีกมล ผ่าน ส.ก.อ
  15 6211102194 นางสาวธนาภรณ์  นุตาคม ผ่าน ส.ก.อ
  16 6211102208 นางสาวนริศรา  สุระภี ผ่าน ส.ก.อ
  17 6211102216 นางสาวเบญญ์ณิกา  ไตรมนตรี ผ่าน ส.ก.อ
  18 6211102224 นางสาวเบญญา เจนนิเฟอร์  ทวีชาติ ผ่าน ส.ก.อ
  19 6211102232 นางสาวปรามินทร์  นุชอรุณ ผ่าน ส.ก.อ
  20 6211102241 นางสาวปรียาณัฏฐ์  ศรีสุทโธ ผ่าน ส.ก.อ
  21 6211102259 นายปิยวัฒน์  เผือกนอก ผ่าน ส.ก.อ
  22 6211102267 นายปุณยวีร์  สุขรื่น ผ่าน ส.ก.อ
  23 6211102275 นางสาวพิชญาภา  ตั้งศรีเจริญศิล ผ่าน ส.ก.อ
  24 6211102283 นางสาวพิมพ์มาดา  กำแหงฤทธิ์ ผ่าน ส.ก.อ
  25 6211102291 นางสาวพิมพ์มาดา  ชูสอน ผ่าน ส.ก.อ
  26 6211102305 นางสาวแพรวพรรณ  แสงกนึก ผ่าน ส.ก.อ
  27 6211102313 นายภักดิภูมิ  ลาพานิชย์ ผ่าน ส.ก.อ
  28 6211102321 ภาณุชพงศ์  สุขสวัสดิ์ ผ่าน ส.ก.อ
  29 6211102330 นางสาวรักษ์สุดา  เดชาสุรักษ์ชน ผ่าน ส.ก.อ
  30 6211102348 นางสาววรรณภา  เกลี้ยงรส ผ่าน ส.ก.อ
  31 6211102356 นางสาววริสรา  ต่วนเอี่ยม ผ่าน ส.ก.อ
  32 6211102364 นางสาววัชรียา  มงคลศิลป์ ผ่าน ส.ก.อ
  33 6211102372 นายศรเทพ  นาคสวาท ผ่าน ส.ก.อ
  34 6211102381 นางสาวสุรีย์นิภา  อยู่นาค ผ่าน ส.ก.อ
  35 6211102399 นายอภิสิทธิ์  ยาดี ผ่าน ส.ก.อ
  36 6211102402 นางสาวอาจรีย์  งามชัยพิสิฐ ผ่าน ส.ก.อ
         

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion