ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2564

  ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
  1 6411100012 นางสาวชัชวัลย์  รอดทอง -
  2 6411100918 นายกรวิชญ์  โพธิ -
  3 6411100926 นางสาวกัญญา  มาตจันทึก -
  4 6411100934 นางสาวชฎาภรณ์  เล้ยจรูญ -
  5 6411100942 นางสาวณีรนุช  เอี่ยมสำอางค์ -
  6 6411100951 นายปิ่นปกรณ์  ใจดี -
  7 6411100969 นางสาวภานุชนารถ  สืบสนธิ์ -
  8 6411100977 นางสาวลลิตพรรณ  สนธิสุวรรณ -
  9 6411100985 นางสาวสุจิตรา  โสมดำ -
  10 6411100993 นางสาวอัสณีร์ยา  อับดือราแม -
  11 6411101001 นายอาทิตย์  นันทิทรรภ -
  12 6411101485 นายกรีเพชร  เพชรอาวุธ ผ่าน ส.ก.อ
  13 6411101493 นายกฤษณ  สวัสดิ์วารี ผ่าน ส.ก.อ
  14 6411101507 นายกฤษณะ  รุ่งชัยยันต์ ผ่าน ส.ก.อ
  15 6411101515 ขวัญทัศน์  ธณีสรรณ์ ผ่าน ส.ก.อ
  16 6411101523 นางสาวจิลลาภัทร  นาคแสง ผ่าน ส.ก.อ
  17 6411101531 นายเจนนินทร์  ใหญ่มีศักดิ์ ผ่าน ส.ก.อ
  18 6411101540 นางสาวณัฏฐ์ชญา  ต่อสุวรรณ์ ผ่าน ส.ก.อ
  19 6411101558 นางสาวณัฐนรี  สินอยู่ ผ่าน ส.ก.อ
  20 6411101566 นายณัฐภูมิ  พฤกษชาติ ผ่าน ส.ก.อ
  21 6411101574 ธนภรณ์  สวัสดี ผ่าน ส.ก.อ
  22 6411101582 นางสาวนัฐฐยา  ทองแดง ผ่าน ส.ก.อ
  23 6411101591 นางสาวปณิษฐา  เรืองสังข์ ผ่าน ส.ก.อ
  24 6411101604 นางสาวปวรินันท์  ศรีพินิจ ผ่าน ส.ก.อ
  25 6411101612 ปวีณา  ไตรสุธา ผ่าน ส.ก.อ
  26 6411101621 นายเปรม  เจ๊ะสมัน ผ่าน ส.ก.อ
  27 6411101639 นายพชรภณ  ผงทอง ผ่าน ส.ก.อ
  28 6411101647 นางสาวพรไพลิน  รุ่งสังข์ ผ่าน ส.ก.อ
  29 6411101655 นางสาวพรลภัส  จงมีสุข ผ่าน ส.ก.อ
  30 6411101663 พลอยชมพู  มณีสินธพ ผ่าน ส.ก.อ
  31 6411101671 พิมพ์ชนก  เขียนสระน้อย ผ่าน ส.ก.อ
  32 6411101680 นายพีรพัฒน์  แก้วการไร่ ผ่าน ส.ก.อ
  33 6411101698 นางสาวภัทร์รวี  เลิศเกียรติปีติ ผ่าน ส.ก.อ
  34 6411101701 นายภาสวุฒิ  สุขเสวี ผ่าน ส.ก.อ
  35 6411101710 นายวงศธร  เหล่าวราพันธุ์ ผ่าน ส.ก.อ
  36 6411101728 นางสาววัชรา  สุริยาทัย ผ่าน ส.ก.อ
  37 6411101736 นางสาววิชญาดา  สุขุม ผ่าน ส.ก.อ
  38 6411101744 นางสาววิสสุตา  นามวงษ์ ผ่าน ส.ก.อ
  39 6411101752 นายศิรภูมิ  เพื่อช่อ ผ่าน ส.ก.อ
  40 6411101761 นางสาวศุภลักษณ์  เตชะกาญจนวงศ์ ผ่าน ส.ก.อ
  41 6411101779 ศุภศิริ  พึ่งวรานนท์ ผ่าน ส.ก.อ
  42 6411101787 นายสหรัฐ  เศรณีย์วกุล ผ่าน ส.ก.อ
  43 6411101795 นางสาวสาธินี  สุขสีขาว ผ่าน ส.ก.อ
  44 6411101809 นางสาวสุชญา  เลียดประถม ผ่าน ส.ก.อ
  45 6411101817 นายสุพกรณ์  ภูครองนาค ผ่าน ส.ก.อ
  46 6411101825 นายอติวิชญ์  จงตระกูล ผ่าน ส.ก.อ
  47 6411101833 นางสาวอนุสรา  อ้อยงาม ผ่าน ส.ก.อ
  48 6411101850 นางสาวอรอินทุ์  ฮวดสาขา ผ่าน ส.ก.อ
  49 6411101868 อลงกรณ์  อินเหล่าใหญ่ ผ่าน ส.ก.อ
  50 6411101876 นายอาทิตย์  สุขขาวแม้น ผ่าน ส.ก.อ

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion