ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปีต่าๆ
ี 2518 | ปี 2519 | ปี 2520 | ปี 2521 | ปี 2522 | ปี 2523 | ปี 2524 | ปี 2525 | ปี 2526 | ปี 2527
ปี 2528 | ปี 2529 | ปี 2530 | ปี 2531 | ปี 2532 | ปี 2533 | ปี 2534 | ปี 2535 | ปี 2536 | ปี 2537
ปี 2538 | ปี 2539 | ปี 2540 | ปี 2541 | ปี 2542 | ปี 2543 | ปี 2544 | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547
ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567

รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2565

  ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
  1 6511100057 นางสาวจุฑาทิพ  อินทรสวัสดิ์ ผ่าน ส.ก.อ
  2 6511100197 นางสาวนัฐวรัตม์  เศษลือ ผ่าน ส.ก.อ
  3 6511100138 นายธนกร  เฟื่องฟุ้ง -
  4 6511100154 นายธีรภัทร  สุวรรณมาลี ผ่าน ส.ก.อ
  5 6511100201 นางสาวนันทิชา  จิตต์อารี ผ่าน ส.ก.อ
  6 6511100235 นายปฏิภาณ  แก้วบัวดี -
  7 6511100243 นางสาวปทิตตา  ไชยปุริวงศ์ -
  8 6511100260 นางสาวปาริชาต  บุญฤทธิ์ -
  9 6511100341 นางสาวภูชินี  โยมงาม -
  10 6511100499 นายอภิสิทธิ์  มณีไสย ผ่าน ส.ก.อ
  11 6511100537 นางสาวอัษธิษฐา  นุ่มน้อย -
  12 6511100049 นางสาวจิรวรรณ  ยืนยง -
  13 6511100073 นางสาวชวิศา  จันทรัตนันท์ ผ่าน ส.ก.อ
  14 6511100162 นายนภนต์  คำแรต ผ่าน ส.ก.อ
  15 6511100146 นายธนากร  แก้วสมุทร -
  16 6511100171 นางสาวนภัสสรณ์  ธรรมศิริภูมิ ผ่าน ส.ก.อ
  17 6511100316 นางสาวพริมรตา  น้อยแสง -
  18 6511100324 นางสาวพัชรินทร์  วังคีรี ผ่าน ส.ก.อ
  19 6511100375 นางสาววรกัญญา  โพธินาม -
  20 6511100529 นางสาวอรวรรณ  ศรีโพธิ์ทอง -
  21 6511100103 นางสาวณัชกานต์  ทองโคตร -
  22 6511100111 นางสาวณัฐวิภา  สอนใจ ผ่าน ส.ก.อ
  23 6511100219 นางสาวนิภัทรา  สายสินธุ์ ผ่าน ส.ก.อ
  24 6511100332 นางสาวพัชรินทร์  สิงหพันธ์ ผ่าน ส.ก.อ
  25 6511100456 นางสาวสุตาภัทร  แสงประเสริฐ -
  26 6511100014 นายกรินทร์  สุดสวาท ผ่าน ส.ก.อ
  27 6511100081 นางสาวชัญญานุช  ปุรณะชัยคีรี -
  28 6511100251 นางสาวปัญจพาณ์  มะณีกลม ผ่าน ส.ก.อ
  29 6511100405 นางสาววรินทร  สุกทน -
  30 6511100481 นายอนุดิษ  วิลาลัย ผ่าน ส.ก.อ
  31 6511100502 นางสาวอมรรัตน์  จึงธนาภรณ์ ผ่าน ส.ก.อ
  32 6511100413 นางสาวศตกมล  สุขมากสิน ผ่าน ส.ก.อ
  33 6511100430 นายศุภกิจ  พันธุ์เสถียร ผ่าน ส.ก.อ
  34 6511100448 นางสาวสุชญา  สุทธิวรภัค ผ่าน ส.ก.อ
  35 6511100472 นายเหมันต์  พงษ์หนู -
  36 6511100511 นางสาวอรชพร  แก่นเรณู ผ่าน ส.ก.อ
  37 6511104885 นายอภิชานนท์  อริยะศิริอนันต์ -
  38 6511100031 นางสาวจิดาภา  วันเจริญสุข -
  39 6511100090 นายชัยพัทธ์  มงคล -
  40 6511100189 นางสาวนริศรา  จุดใหญ่ -
  41 6511100227 นายปฏิพัทธ์  ศรีสมบัติขจร -
  42 6511100278 นายปิติพัฒน์  รัตนพันธุ์ -
  43 6511100286 นางสาวปิยาอร  คงเสน ผ่าน ส.ก.อ
  44 6511100294 นายผ่านฟ้า  สุวรรณบุตร ผ่าน ส.ก.อ
  45 6511100308 นางสาวพรปวีณ์  อินทา ผ่าน ส.ก.อ
  46 6511100359 นางสาวมัลลิกา  ยวงทอง ผ่าน ส.ก.อ
  47 6511100367 นางสาวมินตรา  สัชชานนท์ ผ่าน ส.ก.อ
  48 6511100383 นางสาววรรัตน์  ส่งแสง ผ่าน ส.ก.อ
  49 6511100391 นางสาววราพร  โพธิ์น้อย ผ่าน ส.ก.อ
  50 6511100421 นางสาวศศิธร  ขันทะศิลา -
  51 6511100464 นางสาวสุประวีณ์  จตุรพรนพรุจ ผ่าน ส.ก.อ
  52 6511100022 นางสาวกุลระธิดา  ผู้นวนงาม ผ่าน ส.ก.อ
  53 6511100120 นางสาวทิฆัมพร  เชษฐะ -
  54 6511100065 นางสาวชนิกานต์  ทวีลาภ ผ่าน ส.ก.อ

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion