รายชื่อนิสิตปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 

1

5702

นางสาวณุศรี

ธนะจันทร์

2

5703

นางสาววีรวรรณ

อินทะกนก

3

5704

นางวีราศินี

โภคสุวรรณ

 

 

ข้อมูลจาก  https://www.regis.ku.ac.th/index.php

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน
ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2550 ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2550

 
eXTReMe Tracker