รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

 

ลำดับที่
เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล
คะแนนเฉลี่ย

7

49710304

นางสาวอัจฉรียา วัชรายน

3.87

19 50710391
นางสาวอาลียา โยธาสมุทร
3.74
       
 

 

ข้อมูลจาก  http://www.registrar.ku.ac.th/Graduted/51-52/check/semester3/M/L-M3.html

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

 
eXTReMe Tracker