ตารางเรียน  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01387121 Introduction to Logic 2 อ.พฤ.14.30-16.00 LH 3-404 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 Introduction to Logic 120 ส.13.00-16.00 LH 3-301 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 Introduction to Logic 125 ส.09.00-12.00 LH 3-202 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388323 Buddhist Meditation 1 พ.16.00-19.00 HUM 4-405 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388323 Buddhist Meditation 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน โกเมนทร์ ชินวงศ์
           
01387101 The Art of Living with Others 145 จ.17.00-20.00 - ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387102 General Philosophy 2 อ.พฤ.11.00-12.30 LH 3-205 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387442 Social & Political Philosophy 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 4-509 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388121 Buddhist Ethics 1 พ.13.00-16.00 LH 3-302 ชัชวาลย์ ชิงชัย
           
01387121 Introduction to Logic 210 จ.16.30-19.30 LH 1-211 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387324 Metaphysics 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-602 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387331 Theravada Buddhist Philosophy 1 ศ.13.00-16.00 HUM 4-602 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387497 Seminar 1 พ.13.00-14.00 HUM 4-409 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387543 Analysis of Philosophy of Religion 1 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธเนศ ปานหัวไผ่
           
01387101 The Art of Living with Others 410 พฤ.09.00-12.00 EC 5606 ธวัชชัย ทะราศรี
01387101 The Art of Living with Others 1 พ.13.00-16.00 LH 3-402 ธวัชชัย ทะราศรี
01388111 Introduction to Religion 1 จ.พฤ.11.00-12.30 LH 3-403 ธวัชชัย ทะราศรี
01388111 Introduction to Religion 250 พฤ.16.00-19.00 LH 4-404 ธวัชชัย ทะราศรี
01388322 Buddhism in Thailand 1 พฤ.13.00-16.00 LH 3-205 ธวัชชัย ทะราศรี
           
01387121 Introduction to Logic 145 ศ.14.00-17.00 SOC 1-204 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387322 Ethics 1 พ.13.00-16.00 HUM 4-508 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387445 Philosophy of Law 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-602 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387595 Independent Study 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387599 Thesis 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 Buddhism & the Environment 2 จ.08.00-11.00 LH 3-404 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 Buddhism & the Environment 250 อ.16.00-19.00 LH 3-204 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388599 Thesis 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธีรัตม์ แสงแก้ว
           
01387104 Philosophy & Religion in Asean Countries 1 จ.13.00-16.00 LH 1-212 ประเวศ อินทองปาน
01387104 Philosophy & Religion in Asean Countries 250 ศ.16.00-19.00 LH3-201 ประเวศ อินทองปาน
01387597 Seminar 1 พ.13.00-16.00 HUM 4-510 ประเวศ อินทองปาน
01387699 Thesis 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ประเวศ อินทองปาน
01388222 Buddhism & the Environment 1 ศ.13.00-16.00 LH 3-404 ประเวศ อินทองปาน
           
01387512 Eastern Philosophy 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-509 ผจญ คำชูสังข์
01388582 Analysis of Dhamma in the Suttanta Pitaka 1 พ.13.00-16.00 HUM 2-501 ผจญ คำชูสังข์
           
01387101 The Art of Living with Others 2 อ.พฤ.08.00-09.30 LH 3-404 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387101 The Art of Living with Others 200 อ.พฤ.16.00-17.30 LH 4-507 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387211 History of Western Philosophy I 1 พ.09.00-12.00 LH 2-204 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
           
01387121 Introduction to Logic 1 จ.ศ.13.00-14.30 LH 3-402 วิทยา ศักยาภินันท์
01388251 Hinduism 1 อ.13.00-16.00 HUM 4-602 วิทยา ศักยาภินันท์
           
01387101 The Art of Living with Others 250 จ.16.00-19.00 LH 4-506 สรณีย์ สายศร
01387102 General Philosophy 1 จ.ศ.13.00-14.30 LH 3-205 สรณีย์ สายศร
01387432 Existentialism 1 อ.09.00-12.00 LH 2-308 สรณีย์ สายศร
01388321 Mahayana Buddhism 1 ศ.09.00-12.00 HUM 4-601 สรณีย์ สายศร
           
01387222 Indian Philosophy II 1 พ.13.00-16.00 HUM 4-405 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388111 Introduction to Religion 2 อ.พฤ.11.00-12.30 LH 3-303 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388551 Analysis of the Origins & Develop.of Religion 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-405 บารมี อริยะเลิศเมตตา
           
01387443 Philosophy of Language 1 อ.13.00-16.00 LH 2-304 เทพทวี โชควศิน
01387516 Problems & Theories of Metaphysics 1 จ.13.00-16.00 LH 2-208 เทพทวี โชควศิน
01388583 Analysis of the Role of Buddhism in Thai Soc. 1 จ.09.00-12.00 HUM 4-601 เทพทวี โชควศิน
           
01388241 Islam 1 พฤ.13.00-16.00 LH 4-802 อิมรอน มะลูลีม

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion