ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01387121 Introduction to Logic 2 อ.,พฤ. 15.00-16.30 LH 3-403 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 Introduction to Logic 135 พ.16.30-19.30 LH 3-203 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388231 Christianity 1 ศ.09.00-12.00 HUM 4-509 วุฒิชัย  อ่องนาวา (อ.พิเศษ)
01388441 Islam in Thailand 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 4-501 อิมรอน  มะลูลีม   (อ.พิเศษ)
           
01387102 General Philosophy 2 จ.,ศ. 11.00-12.30 LH 3-301 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388121 Buddhist Ethics 1 พ.13.00-16.00 LH 3-404 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388221 Theravada Buddhism 1 ศ.13.00-16.00 HUM 1-611 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387101 The Art of Living with Others 271 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ชัชวาลย์ ชิงชัย
           
01387101 The Art of Living with Others 450 พฤ. 09.00-12.00 E17302 เทพทวี โชควศิน
01387102 General Philosophy 1 จ.,ศ. 15.00-16.30 LH 3-303 เทพทวี โชควศิน
01387212 History of Western Philosophy II 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 4-407 เทพทวี โชควศิน
01387321 Epistemology 1 พ.13.00-16.00 HUM 2-103 เทพทวี โชควศิน
           
01387101 The Art of Living with Others 415 ศ.14.30-17.30 LH 4-607 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387103 Philosophy of Sufficiency Econ.& Buddhism 1 พ.13.00-16.00 LH 3-302 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387121 Introduction to Logic 1 จ.,ศ. 11.00-12.30 LH 3-304 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387513 Symbolic Logic 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 1-609 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387595 Independent Study 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธเนศ ปานหัวไผ่
01387599 Thesis 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธเนศ ปานหัวไผ่
           
01387101 The Art of Living with Others 1 อ.,พฤ.14.30-16.00 LH 3-303 ธวัชชัย ทะราศรี
01388211 History of Religions 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-501 ธวัชชัย ทะราศรี
01388322 Buddhism in Thailand 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-409 ธวัชชัย ทะราศรี
01388322 Buddhism in Thailand 220 พ.16.00-19.00 LH 3-201 ธวัชชัย ทะราศรี
           
01387597 Seminar 1 จ.09.00-12.00 LH 2- 308 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387699 Thesis 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388111 Introduction to Religion 1 อ.,พฤ. 12.30-14.00 LH 3-302 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 Buddhism & the Environment 139 ส.09.00-12.00 LH 3-201 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388411 Comparative Religion 1 จ.13.00-16.00 HUM 2-103 ธีรัตม์ แสงแก้ว
           
01387101 The Art of Living with Others 400 พฤ.16.00-19.00 VJ-302 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387221 Indian Philosophy I 1 จ.13.00-16.00 LH 2-207 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387521 Philosophy of Madhyamika & Vedanta 1 พ.13.00-16.00 HUM 2-102 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388111 Introduction to Religion 2 อ.,พฤ. 11.00-12.30 LH 3-403 บารมี อริยะเลิศเมตตา
           
01387519 Problems & Theories of Ethics 1 อ.13.00-16.00 LH 2-308 ประเวศ อินทองปาน
01387544 Analysis of Environmental Philosophy 1 ศ.13.00-16.00 HUM 4-501 ประเวศ อินทองปาน
01387591 Research Method in Philosophy & Religion 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-501 ประเวศ อินทองปาน
01388222 Buddhism & the Environment 125 อ.16.30-19.30 LH 3-203 ประเวศ อินทองปาน
           
01387101 The Art of Living with Others 2 พ.13.00-16.00 LH 3-303 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387323 Aesthetics 1 ศ.13.00-16.00 LH2 - 207 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01388111 Introduction to Religion 100 ส. 13.00-16.00 LH 3-301 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
           
01387121 Introduction to Logic 3 อ.13.00-16.00 LH 2-207 วิทยา ศักยาภินันท์
01387333 Marxist Philosophy 1 พฤ.09.00-12.00 LH 2-308 วิทยา ศักยาภินันท์
01387511 Western Philosophy 1 พ.13.00-16.00 HUM 2-101 วิทยา ศักยาภินันท์
01387697 Seminar 1 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน วิทยา ศักยาภินันท์
           
01387101 The Art of Living with Others 125 พฤ.16.30-19.30 LH 3-203 สรณีย์ สายศร
01387111 Introduction to Philosophy 1 อ.09.00-12.00 LH 2-308 สรณีย์ สายศร
01387223 Chinese Philosophy 1 จ.,ศ. 11.00-12.30 HUM 2-103 สรณีย์ สายศร
01387531 Problems & Theories of Existentialism 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-503 สรณีย์ สายศร

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion