บทความวิชาการและบทความวิจัย จากหนังสือ เรื่องเล่าพระไตรปิฎก จัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษเพื่อเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เป็นมหาพุทธมามกะ และทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จัดพิมพ์โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2564 พิมพ์ที่ สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากุลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) การเฉลิมฉลองในพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2566 เนื่องในฌอกาสครบรอบ 21 ปี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ที่
เรื่อง
ผู้เขียน/ผู้แปล
 
1
 ถิ่นกำเนิดภาษาบาลี : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
 
2
 การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมในประเทศไทยและกัมพูชา: สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล
 
3
 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก : สุเชาวน์ พลอยชุม สุเชาวน์ พลอยชุม
 
4
 พระไตรปิฎกบาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล
 
5
 พระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมัน : บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์ บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์
 
6
 พระไตรปิฎกภาษาจีน : วิไลพร สุจริตธรรมกุล วิไลพร สุจริตธรรมกุล
 
7
 พระไตรปิฎกทิเบต : เมธี พิทักษ์ธีระธรรม (ผู้แปลและเรียบเรียง) เมธี พิทักษ์ธีระธรรม (ผู้แปลและเรียบเรียง)
 
8
 พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : ประเวศ อินทองปาน ประเวศ อินทองปาน
 
9
 ชาดก-ขุมทรัพย์ในพระไตรปิฎก : บารมี อริยะเลิศเมตตา บารมี อริยะเลิศเมตตา
 
10
 องค์กรที่ทำงานพระไตรปิฎกบาลีทั่วโลก : พัชรีพร ศุภพิพัฒน์ พัชรีพร ศุภพิพัฒน์
 
   

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion