ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share This Post

1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์.
คณะกรรมการ : (ผศ.ทัศนะ ใจชุุ่มชื่น (ประธาน), ผศ.ภาคม บำรุงสุข, อ.สุมิดา อังศวานนท์, เชน แสวงมิ้ม (เลขาฯ),ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์,อ.นพเก้า สิรินธรานนท์

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
คณะกรรมการ : (ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน (ประธาน), อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.รัตนพล ชื่นค้า (เลขาฯ), ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

3. ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ : ( รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (ประธาน), อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี (เลขาฯ) ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน