ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559

Share This Post

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา”
วันที่ 1, 2, 3, 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น.
ณ พีซ รีสอร์ท สมุย (Peace Resort Samui) 178 หมู่ 1 บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน