ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางเรียน ภาคปลาย  พ.ศ.2559

Share This Post

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01387121Introduction to Logic2อ.,พฤ. 15.00-16.30LH 3-403โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121Introduction to Logic135พ.16.30-19.30LH 3-203โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388231Christianity1ศ.09.00-12.00HUM 4-509วุฒิชัย  อ่องนาวา (อ.พิเศษ)
01388441Islam in Thailand1พฤ.13.00-16.00HUM 4-501อิมรอน  มะลูลีม   (อ.พิเศษ)
      
01387102General Philosophy2จ.,ศ. 11.00-12.30LH 3-301ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388121Buddhist Ethics1พ.13.00-16.00LH 3-404ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388221Theravada Buddhism1ศ.13.00-16.00HUM 1-611ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387101The Art of Living with Others271ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนชัชวาลย์ ชิงชัย
      
01387101The Art of Living with Others450พฤ. 09.00-12.00E17302เทพทวี โชควศิน
01387102General Philosophy1จ.,ศ. 15.00-16.30LH 3-303เทพทวี โชควศิน
01387212History of Western Philosophy II1พฤ.13.00-16.00HUM 4-407เทพทวี โชควศิน
01387321Epistemology1พ.13.00-16.00HUM 2-103เทพทวี โชควศิน
      
01387101The Art of Living with Others415ศ.14.30-17.30LH 4-607ธเนศ ปานหัวไผ่
01387103Philosophy of Sufficiency Econ.& Buddhism1พ.13.00-16.00LH 3-302ธเนศ ปานหัวไผ่
01387121Introduction to Logic1จ.,ศ. 11.00-12.30LH 3-304ธเนศ ปานหัวไผ่
01387513Symbolic Logic1พฤ.13.00-16.00HUM 1-609ธเนศ ปานหัวไผ่
01387595Independent Study11ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนธเนศ ปานหัวไผ่
01387599Thesis11ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนธเนศ ปานหัวไผ่
      
01387101The Art of Living with Others1อ.,พฤ.14.30-16.00LH 3-303ธวัชชัย ทะราศรี
01388211History of Religions1จ.13.00-16.00HUM 4-501ธวัชชัย ทะราศรี
01388322Buddhism in Thailand1พ.09.00-12.00HUM 4-409ธวัชชัย ทะราศรี
01388322Buddhism in Thailand220พ.16.00-19.00LH 3-201ธวัชชัย ทะราศรี
      
01387597Seminar1จ.09.00-12.00LH 2- 308ธีรัตม์ แสงแก้ว
01387699Thesis11ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนธีรัตม์ แสงแก้ว
01388111Introduction to Religion1อ.,พฤ. 12.30-14.00LH 3-302ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222Buddhism & the Environment139ส.09.00-12.00LH 3-201ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388411Comparative Religion1จ.13.00-16.00HUM 2-103ธีรัตม์ แสงแก้ว
      
01387101The Art of Living with Others400พฤ.16.00-19.00VJ-302บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387221Indian Philosophy I1จ.13.00-16.00LH 2-207บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387521Philosophy of Madhyamika & Vedanta1พ.13.00-16.00HUM 2-102บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388111Introduction to Religion2อ.,พฤ. 11.00-12.30LH 3-403บารมี อริยะเลิศเมตตา
      
01387519Problems & Theories of Ethics1อ.13.00-16.00LH 2-308ประเวศ อินทองปาน
01387544Analysis of Environmental Philosophy1ศ.13.00-16.00HUM 4-501ประเวศ อินทองปาน
01387591Research Method in Philosophy & Religion1พ.09.00-12.00HUM 4-501ประเวศ อินทองปาน
01388222Buddhism & the Environment125อ.16.30-19.30LH 3-203ประเวศ อินทองปาน
      
01387101The Art of Living with Others2พ.13.00-16.00LH 3-303ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387323Aesthetics1ศ.13.00-16.00LH2 – 207ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01388111Introduction to Religion100ส. 13.00-16.00LH 3-301ไพรินทร์ กะทิพรมราช
      
01387121Introduction to Logic3อ.13.00-16.00LH 2-207วิทยา ศักยาภินันท์
01387333Marxist Philosophy1พฤ.09.00-12.00LH 2-308วิทยา ศักยาภินันท์
01387511Western Philosophy1พ.13.00-16.00HUM 2-101วิทยา ศักยาภินันท์
01387697Seminar1ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนวิทยา ศักยาภินันท์
      
01387101The Art of Living with Others125พฤ.16.30-19.30LH 3-203สรณีย์ สายศร
01387111Introduction to Philosophy1อ.09.00-12.00LH 2-308สรณีย์ สายศร
01387223Chinese Philosophy1จ.,ศ. 11.00-12.30HUM 2-103สรณีย์ สายศร
01387531Problems & Theories of Existentialism1พ.09.00-12.00HUM 4-503สรณีย์ สายศร

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน