ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2509 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นหมวดหนึ่งในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในคณะที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นคณะสังคมศาสตร์ หมวดวิชาปรัชญาและศาสนา จึงได้กลายเป็นภาควิชาปรัชญาและศาสนาสังกัดคณะสังคมศาสตร์และเมื่อมีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงได้ย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนแบ่งราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีปณิธานมุ่งมั่นในการศึกษาและวิจัยทางด้านปรัชญาและศาสนาด้วยการสอนวิชาด้านนี้แก่
นิสิตนักศึกษาทั้งในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี วิชาเฉพาะเลือกและวิชาเฉพาะด้าน และด้วยการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ความคิดเชิงพุทธศาสนากับสังคมไทย

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู้วิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง สามารถปรับตัวเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางปรัชญาและศาสนา ที่สามารถนำความรู้สาขานี้ไปประกอบอาชีพได้และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อระดับสูง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมให้มีทรรศนะอันถูกต้องต่อศาสนาต่างๆเป็นการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  4. เพื่อการวิจัยทางด้านปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ความคิดทางพุทธศาสนากับสังคมไทย