ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากร

คณาจารย์

รายนามคณาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ดร.ประเวศ อินทองปาน

รองศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumpvi@ku.ac.th, praves.i@ku.ac.th

โกเมนทร์ ชินวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
komentr.c@ku.ac.th

ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
nantaphum@yahoo.com

ไพรินทร์ กะทิพรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 

ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
kenjirojung@yahoo.com

ดร.อธิษฐ์พัชร์ บพิธปรมัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumatp@ku.ac.th, athiphat.b@ku.th

ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumtnp@ku.ac.th

ดร.สรณีย์ สายศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumsns@ku.ac.th

ดร.เทพทวี โชควศิน

รองศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumtwc@ku.ac.th

ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล

อาจารย์

อีเมล: 
 fhumwos@ku.ac.th

ดร.สุชาดา ทองมาลัย

อาจารย์

อีเมล: 
 fhumscd@ku.ac.th

อาจารย์พิเศษ

ดร.วิทยา ศักยาภินันท์

รองศาสตราจารย์

อีเมล: 
fhumwys@ku.ac.th

ดร.บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล: 

สามารถ มีสุวรรณ

อาจารย์

อีเมล: