ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากร

เจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ธรรมรัฐ เพชรใส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล: 
fhumtrp@ku.ac.th

เชน แสวงมิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล: 
shainsaw@gmail.com, 
fhumssw@ku.ac.th