ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสาร

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ki1
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา
Schedule-Banner
information_news
แจ้งการสอบคัดเลือกข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
แจ้งการสอบคัดเลือกข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
Read More
information_news
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
Read More
information_news
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สำเร็จจากหลักสูตร...
Read More
information_news
แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 1. สำหรับนิสิตปริญญาตรี   2. สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส...
Read More
information_news
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560
Read More
information_news
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
Read More
information_news
ภาพสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง และระบบโควตาพิเศษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง และระบบโควตาพิเศษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
Read More