ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน  พ.ศ.2558

Share This Post

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายวิชาหมู่วัน – เวลาห้องเรียนอ.ผู้สอน
     
013871211จ.อ.พ.พฤ.ศ. 14.30-16.30LH 3-404โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121350จ.พ.ศ. 16.00-19.00LH 3-201โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121375ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนโกเมนทร์ ชินวงศ์
013881211จ.พ.ศ. 13.00-16.00LH 3-206ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387101410อ.พฤ. 13.00-16.00EC 5616ธเนศ ปานหัวไผ่
013871031พ.พฤ.ศ. 10.00-13.00LH 3-403ธเนศ ปานหัวไผ่
013871011จ.พ.ศ. 13.00-16.00LH 3-302ธวัชชัย ทะราศรี
013882222จ.อ.ศ. 13.00-16.00LH 3-403ธีรัตม์ แสงแก้ว
0138859911ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนธีรัตม์ แสงแก้ว
013882221จ.อ.พ.พฤ.ศ. 08.00-10.00LH 3-303ประเวศ อินทองปาน
01388222120จ.พ.ศ. 13.00-16.00LH 3-202ประเวศ อินทองปาน
013881112จ.อ.พ.พฤ.ศ. 12.00-14.00LH 3-301ผจญ คำชูสังข์
01388322350จ.พ.ศ. 16.00-19.00LH 3-206ผจญ คำชูสังข์
013871012อ.พ.พฤ.13.00-16.00LH 3-302ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387101120จ.พ.ศ. 09.00-12.00LH 3-206ไพรินทร์ กะทิพรมราช
013871021จ.พ.ศ. 09.00-12.00LH 3-302สรณีย์ สายศร
013881111จ.อ.พ.พฤ.ศ. 09.00-11.00LH 3-404สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
01388111350จ.อ.ศ. 16.00-19.00LH 3-202สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
01388111375ติดต่อผู้สอนติดต่อผู้สอนสิงห์คำ นันต๊ะภูมิ

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน