ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน

Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

Read More »

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สำเร็จจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   2. แบบสอบถามบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   3.*

Read More »

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 1. สำหรับนิสิตปริญญาตรี   2. สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 61      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์)   3. สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 62      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์)   4. สำหรับนิสิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการ วิเคราะห์ผลการทวนสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 1 79876_ปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชาในภาคต้น 2561 (01387111, 01388111)   2 79878_ปี2วิเคราะห์ผลการทวนสอบฯ ภาคต้น 2561

Read More »

ภาพสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง และระบบโควตาพิเศษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

ภาพสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง และระบบโควตาพิเศษ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

Read More »