ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

Share This Post

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สำเร็จจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
2.แบบสอบถามบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
3.*แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 
4.*แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 
5.แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2562 
6.*แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน