ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

Share This Post

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

1.สำหรับนิสิตปริญญาตรี 
2.สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 61      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 
3.สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 62      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 
4.สำหรับนิสิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการ

วิเคราะห์ผลการทวนสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

179876_ปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชาในภาคต้น 2561 (01387111, 01388111) 
279878_ปี2วิเคราะห์ผลการทวนสอบฯ ภาคต้น 2561 (01388251, 01387222, 01387221, 01387211) 
3หมวดศึกษาทั่วไป มี 2 วิชา (01387101, 01387102)

ผลการทวนสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

1.รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ รายวิชา 01387212(ประวัติปรัชญาตะวันตก II), 01387223(ปรัชญาจีน), 01388221(พุทธศาสนาเถรวาท), 01388231(ศาสนาคริสต์), 01388241(ศาสนาอิสลาม) 
2.นิสิตชั้นปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชา 01387121 ปลายปีการศึกษา2561

ผลการทวนสอบหมวดศึกษาทั่วไป ภาคปลาย 2563

1.รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ รายวิชา 01387101(ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น), รายวิชา 01387102 (ปรัชญาทั่วไป)

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

1.รายวิชา 01387621 Ethics and the World Moral Crisis ผู้สอน รศ. ดร. ประเวศ อินทองปาน 
2.รายวิชา 01387612 Hermeneutics in Philosophy & Religion ผู้สอน อ.ดร. เทพทวี โชควศิน

More To Explore

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (Thesis Defense Examination).ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง :การตีความสัญลักษณ์เจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยาตามทฤษฎีของ ปอล ริเกอร์(An Interpretation of Bell-shaped Stupa of Ayutthaya According to Paul Ricoeur’s Theory)

กำหนดการสอบ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 519 ชั้น 5 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
.
ผู้สอบ : นางกัญญภัค แมกกี้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน