ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Day: May 22, 2023

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

Read More »

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สำเร็จจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   2. แบบสอบถามบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   3.*

Read More »

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 1. สำหรับนิสิตปริญญาตรี   2. สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 61      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์)   3. สำหรับนิสิตขึ้นต้นด้วยรหัส 62      (แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์)   4. สำหรับนิสิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการ วิเคราะห์ผลการทวนสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 1 79876_ปี1 วิเคราะห์ผลการทวนสอบรายวิชาในภาคต้น 2561 (01387111, 01388111)   2 79878_ปี2วิเคราะห์ผลการทวนสอบฯ ภาคต้น 2561

Read More »